Bongo - English


ï


ïlï ?vswallow
ïrïmodrich
ïpronyou (sg), your (close, inalienable)
ïyëë̱pronyou (sg) (neg object), (neg close, inalienable)
ïyëëpronyour (sg) (close, inalienable) (pl noun)